Boomse Markthandelaars

Wettelijke garantie

Sinds 1 juni 2022 zijn de nieuwe regels voor de wettelijke garantie van toepassing.

Twee opmerkelijke nieuwe regels:
• De verkoper wordt voortaan geacht aansprakelijk te zijn voor elk gebrek dat zich voordoet tijdens de periode van 2 jaar volgend op de levering van het goed aan de consument, en niet langer alleen tijdens de eerste 6 maanden.
• Een andere opmerkelijke verandering is dat de consument voortaan ook een wettelijke garantie geniet voor digitale inhoud en diensten (bij het downloaden van een film, het streamen van een spel, enz.)

“Guidelines” ter verduidelijking van de wetgeving over de garantie

Om de zichtbaarheid van de nieuwe regels te bevorderen, heeft de FOD Economie de richtsnoeren of “guidelines” die de wettelijke garantie behandelen geactualiseerd. Ze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • garantie voor goederen (thematische guidelines voor elke onderneming die goederen verkoopt, ongeacht de sector);
  • onrechtmatige bedingen bij de onlineverkoop van goederen;
  • onrechtmatige bedingen in de renovatiesector;
  • wettelijke verplichtingen van meubel- en decoratieverkopers


Met die guidelines wil de FOD Economie bepaalde aspecten van de economische wetgeving toelichten, en adviezen en goede praktijken aanbieden om die wetgeving na te leven. Het doel is met name te voorkomen dat ondernemingen misleidende informatie aan consumenten verstrekken - of zich beroepen op onrechtmatige bedingen – over de garantie.

Raadpleeg de guidelines op de website van de FOD Economie.

Controles metrologische dienst

Op alle soorten weeginstrumenten worden controles verricht. Bedoeling van deze controles is om na te gaan of de bepalingen van de regelgeving worden nageleefd door de gebruikers en door de actoren die ze op de markt brengen.

De controles die de Metrologische Dienst verricht kunnen administratieve controles of technische controles zijn.

Administratieve controle

De administratieve controle is een administratief onderzoek om zich ervan te vergewissen of op het meetinstrument de verplichte informatie staat (metrologische markering en identificatieplaatje) en/of het instrument correct verzegeld is en conform blijft aan het modelgoedkeuringsdossier voor het betreffende model of type.

Technische controle

De technische controle wordt toegepast op een instrument, op initiatief van de controledienst van de Metrologische Dienst, op verzoek van de eigenaar, van de houder of de gebruiker van het instrument, of na een klacht.

De technische controle omvat een administratieve controle en de metrologische tests die voor periodieke herijk zijn vastgelegd.

Aangifteformulier weeginstrumenten

U kan het aangifteformulier hier downloaden

Cosmetica verdelen? Hoe doet u het goed?

Als verdeler verhandelt u cosmetica die door iemand anders op de markt zijn gebracht, maar u bent wel er mee verantwoordelijk voor.
Spring dus voorzichtig om met wat u aanbiedt en vergeet uw eigen verplichtingen niet.

Lees hier de folder van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
Via deze bijlage kan u enkele belangrijke regels teruvinden.